Garantie

  1. Tacx garandeert dat de door haar geleverde zaken beantwoorden aan het doel waarvoor die zaken kennelijk en voor Tacx kenbaar worden geleverd.
  2. Als Tacx niet voldoende in de gelegenheid wordt gesteld om een voorkomende onvolkomenheid aan of in verband met de geleverde zaak te verhelpen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij.
  3. De garantie geldt niet als wederpartij of derden – zonder schriftelijke toestemming van Tacx – werkzaamheden aan de geleverde zaak hebben verricht, die zaak verder ver- of bewerken, die zaak onvoldoende zorgvuldig opslaan en, in het algemeen, in alle gevallen waarin niet met zodanige zorgvuldigheid wordt opgetreden als Tacx van een alerte en zorgvuldige wederpartij mag verlangen.
  4. De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voorschriften wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor het is gekocht wordt gebruikt.